Bököny

Községünk által adományozható kitüntetések

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2014.(V. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETŐ CÍM, A TELEPÜLÉSI KITÜNTETŐ DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011.évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Díszpolgári Kitüntető Cím

1.§

(1) A Díszpolgári Kitüntető Cím – mint Bököny Község Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) által adományozható legmagasabb elismerő cím – annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki:

a) egész életművével, vagy valamely kiemelkedően jelentős munkájával, teljesítményével mind a településen belül, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul Bököny település jó hírnevének öregbítéséért, valamint személye és cselekedete példamutató, és emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

b) Bököny Község általános fejlődéséért, lakosai életkörülményeinek javításáért közvetlenül, vagy közvetve, foglalkozása körében példamutató szakmai munkát folytatott.

(2) A díszpolgári kitüntető címmel külön erre a célra készített díszoklevél, egy községi asztali zászló és nettó 100 000 Ft pénzjutalom jár.

(3) A díszoklevél tartalmazza községünk zászlajának és címerének lenyomatát, a Képviselő- testület határozatának számát, a díszpolgári cím feltüntetését, a kitüntetett nevét és érdemeit, valamint a polgármester és a jegyző aláírását.

2.§

(1) Bököny Község díszpolgára a Képviselő-testület és a település lakossága megkülönböztetett tiszteletét és megbecsülését élvezi. Az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a (2) bekezdésben meghatározott kiváltságokat.

(2) Bököny Község díszpolgára és kitüntetettje:

a) Tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein.

b) Az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.

c) Jogosult a község fejlesztési program tervezeteinek megismerésére, véleményezésére.

d) Külön döntés alapján felkérhető a községet képviselő delegáció tagjának.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogosultságok biztosításáért a polgármester a felelős.

2. Települési kitüntető díjak

3.§

(1) A képviselő-testület méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik/amelyek tevékenységükkel hozzájárultak Bököny település jó hírének öregbítéséhez, maradandóan és kimagaslóan gazdagították a község oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, sport, közéleti és egyéb értékeit, ápolják és őrzik a község hagyományait, munkájukkal hozzájárultak a település fejlődéséhez.

(2) A képviselő-testület ezen szándékának megfelelően az alábbi elismerési formákról rendelkezik:

1. Bököny Községért Kitüntető Cím

2. Bököny Község Szolgálatáért

3. Testnevelési és Sport Díj

(3) A kitüntetésekkel külön erre a célra készített díszoklevél, és pénzjutalom jár.

(4) A díszoklevél tartalmazza községünk zászlajának és címerének lenyomatát, a Képviselő- testület határozatának számát, a kitüntetés megnevezését, a kitüntetett nevét és érdemeit, valamint a polgármester és a jegyző aláírását.

(5) A kitüntetéssel adható pénzjutalom mértéke:

1. Bököny Községért Kitüntető Cím pénz jutalma nettó 75 000 Ft,

2. Bököny Község Szolgálatáért Kitüntető Cím pénz jutalma nettó 50 000 Ft,

3. Testnevelési és Sportdíj pénz jutalma nettó 20 000 Ft.

(6) Bököny Községért Kitüntető Címre évente legfeljebb 3 díj adományozható. Ebből 2 díj személy(ek)nek, 1 díj szervezetnek adományozható. Bököny Község Szolgálatáért Címre évente legfeljebb 3 díj adományozható. Testnevelési és Sport díjra évente legfeljebb 3 díj adományozható.

3. A Díszpolgári Kitüntető Cím és a települési kitüntető díjak adományozására és visszavonására vonatkozó közös szabályok

4. §

(1) A Díszpolgári Kitüntető Cím és a települési kitüntető díjak adományozásáról a Képviselő-testület dönt, zárt ülésen minősített többséggel elfogadott határozatával. A kitüntetésről szóló javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) Az elismerések átadása minden évben megtartásra kerülő hagyományos „Bökönyi Fesztivál” keretében történik. Kivételes alkalmakkor egyedi döntéssel a képviselő-testület eltérhet ettől az időponttól.

5. §

(1) Kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

a) a helyi képviselő-testület tagjai,

b) a helyi önkormányzat bizottságai,

c) a helyi önkormányzati intézmények vezetői, tagjai, szakmai közösségei,

d) a jegyző.

(2) Ugyanazért a már kitüntetéssel elismert tevékenységéért újabb elismerés sem azonos szintű, sem magasabb szintű nem adományozható, ha az érintett további kiemelkedő tevékenységet a kitüntetés óta nem végzett.

(3) A kitüntetés adományozására minden év május 31-ig lehet javaslatot tenni az e rendelet 1. számú mellékletében lévő nyomtatvány felhasználásával. A határidő lejárta után beérkezett javaslatokat figyelembe venni nem lehet.

(4) A javaslat tartalmazza a kitüntetésre javasolt személy életútjának, szakmai munkásságának részletes bemutatását, a kitüntetés megalapozottságát alátámasztó indoklást, valamint a javaslattevő nevét, elérhetőségét.

(5) Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság által betűrendes sorrendben előterjesztett javaslat(ok)ról – új személyi javaslattétel lehetőségének kizárásával – a képviselő- testület minden év június 30. napjáig minősített többséggel határoz.

(6) A kitüntetés tényét, a kitüntetett nevét az önkormányzat honlapján a polgármester nyilvánosságra hozza.

6. §

(1) A rendeletben felsorolt kitüntető díjak tekintetében a testület postumus díj átadásáról is dönthet, mely díj átvételére házastársa, illetve egyenes ágbeli rokona jogosult.

7. §

(1) A képviselő-testület az általa adományozott kitüntetéseket visszavonja, ha a kitüntetett arra érdemtelenné, méltatlanná válik.

(2) A méltatlanná válást nyomós okból (pl. súlyos bűncselekmény elkövetése, a nagyközség közvéleménye által elítélt erkölcsi magatartás) a képviselő-testületnél kell kezdeményezni.

(3) A képviselő-testület a méltatlanná válás kérdésében minősített többséggel hozott, részletes indoklást tartalmazó határozatával dönt.

4. Vegyes rendelkezések

8. §

(1) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező, nyilvántartó és pénzügyi feladatokat a jegyző látja el.

(2) A díszpolgári kitüntető cím és a kitüntetések költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

(3) A rendelet 2014. május 12-én kerül kihirdetésre, és a kihirdetést követő napon 2014. május 13-án lép hatályba.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet a helyi kitüntető címek alapításáról és adományozásuk rendjéről.