Bököny

Védőnői munkakör

Bököny Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bököny Község Önkormányzata

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4231 Bököny, Kossuth utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997.(IX.03.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Védőnő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Személyes adatokat tartalmazó, részletes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 •       Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
 •       Működési nyilvántartási kártya és MESZK tagsági kártya másolata
 •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson.
 •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Piskolczi Géza Péter polgármester nyújt, a 0630/516-44-89 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Bököny Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4231 Bököny, Kossuth utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bok/1977/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.
 •       Személyesen: Piskolczi Géza Péter polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4231 Bököny, Kossuth utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása az önkormányzat képviselő-testületének a pályázati határidő lejártát követő ülésen kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Bököny Község Önkormányzat hírdetőtáblája – 2020. július 29.
 •       Bököny Község honlapja – 2020. július 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelennek nyilvánítsa. 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Szólj hozzá!